Advies ‘Nieuw financieel stelsel en spelregels’

In dit advies is het fundament voor een nieuw financieel stelsel en de daarbij gehanteerde spelregels uitgewerkt. De pijlers van ‘1 stad, 1 financieel stelsel’ zijn dezelfde als de motie Meurs/Van Leuven uit 1983. Deze zijn doelmatigheid en doeltreffendheid, een gelijk inkomstenpotentieel voor dezelfde taken en jaarlijkse bestuurlijke besluitvorming over tekorten en overschotten.

Er worden drie niveaus van spelregels onderscheiden:
•    het niveau van het budget voor clusters, taken en voorzieningen;
•    het niveau van dekking;
•    het niveau van de hoogte van het uitgavenbudget.

Er wordt door de RSF ingegaan op de voorstellen voorstellen in het kader van ‘de hoofdlijnen voor een nieuw bestuurlijk stelsel’. Hierin wordt aandacht gevraagd voor bepaalde beleidsketens. De spelregels worden getoetst in relatie tot doeltreffendheid en doelmatigheid aan de criteria eenduidigheid, objectiveerbaarheid, achtergronden en effecten en flexibliteit. Tenslotte wordt ingegaan op de uitwerking van de spelregels binnen de ramings- en bekostigingsfunctie.

Downloads:
stuk63.11.pdf
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite