Advies ‘1 Stad 1 Financieel Stelsel’

De Raad voor de Stadsdeelfinanciën heeft ongevraagd advies uitgebracht, vanuit de grote zorgen over het niet (tijdig) beschikbaar komen van 1 Stad 1 Financieel Stelsel (1S1F) als integrale ramings- en bekostigingsfunctie. Juist in deze tijden van een omvangrijke financiële problematiek en ingrijpende transities met grote financiële effecten en risico’s (decentralisaties, taakverschuivingen nieuw bestuurlijk stelsel) is een dergelijk financieel systeem onmisbaar.

Het niet of niet tijdig beschikbaar komen van 1S1F brengt omvangrijke financiële effecten en risico’s met zich mee.

  1. Het ontbreken van objectieve, op efficiency en effectiviteit gerichte normen per beleidsveld voor stad als geheel.
  2. Geen herijking van budgetten stad en stadsdelen gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de Wmo en de jeugdzorg.
  3. Geen efficiënte en effectieve financiële inpassing van decentralisaties.
  4. Een ontbrekend financieel kader voor realisatie van taakverschuivingen nieuw bestuurlijk stelsel.

De Raad voor de Stadsdeelfinanciën beveelt aan om alles in het werk te stellen om 1S1F een voldoende positie in de transitietrajecten te geven en na te gaan welke gegevens en producten binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn te krijgen.
De Raad voor de Stadsdeelfinanciën is van opvatting dat het hierbij om een operatie van vergelijkbare omvang en institutionele complexiteit gaat als destijds onder invloed van de motie Meurs van Leuven bij de invoering van de binnengemeentelijke decentralisatie, gericht op het bereiken van een stadsbrede effectiviteit en efficiency.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite