Afvalstoffenheffing en rioolrechten

De kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij huishoudens. Ook voor onderhoud en vervanging van riolering kunnen gemeenten in rekening brengen bij de gebruikers via een heffing. De kostendekkendheid van deze heffingen mag wettelijk maximaal 100% zijn.

Expertise

Cebeon heeft op zowel individueel gemeentelijk niveau als op macro landelijk niveau onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en riolering. In het landelijk onderzoek gaat het vooral om de onderdelen van het gemeentefonds die betrekking hebben op deze gemeentelijke taken.Op gemeentelijk niveau noemen we een onderzoek voor de gemeente Amsterdam, waarin de tariefopbouw van de stadsdelen onderling zijn vergeleken met als doel tot een uniforme tariefsopbouw te komen. De wijze van kostentoerekening is een belangrijk aandachtspunt bij deze onderzoeken. Kennis en toetsing van wettelijke voorschriften hieromtrent zijn essentieel en worden binnen elk onderzoek geactualiseerd

Producten

Analyse kostendekkendheid afvalstoffenheffing of rioolrechten

Cebeon kan voor uw gemeente een analyse maken van de – aan afval toe te rekenen – kosten maken. Daaruit blijkt in hoeverre het tarief kostendekkend is en welke ruimte er bestaat voor tariefsaanpassing.

Advies voor tariefsopbouw

Op basis van opgebouwde expertise met betrekking tot de kostenbepalende elementen voor afvalverwerking kan voor uw gemeente een advies op maat worden uitgebracht. Daaraan gaat een analyse van de actuele kostenstructuur vooraf.

Indien gewenst kan ook een vergelijking met andere (regio-)gemeenten worden gemaakt en in beeld worden gebracht welke verschillen er zijn en waardoor die worden veroorzaakt. Hiermee krijgt de gemeente handvatten om hetzij tarieven bij te stellen, hetzij de kosten terug te brengen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite