Doelmatigheid riolering en afvalinzameling

De gemeente Hilversum wil de taken op het gebied van riolering en vuilophaal zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Om die reden heeft de gemeente de doelmatigheid van de uitvoering van die taken onder de loep laten leggen. Cebeon heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Voor dit onderzoek is geanalyseerd hoe de kosten voor riolering en afvalinzameling zijn toegerekend aan de tarieven van rioolrechten en afvalstoffenheffing. Daarbij is aandacht uitgegaan naar de toerekening van kostencomponenten en de mate van kostendekkendheid. Een vergelijking met referentiegemeenten was een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Vervolgens is gekeken of het gemeentelijk beleid afwijkt van de praktijk bij andere gemeenten. Hierbij kan worden gedacht aan het niveau van dienstverlening op het gebied van afvalinzameling en de kwaliteit van de aanwezige riolering.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite