Betalingsregelingenbeleid CJIB

Frequentie en aard toepassing bevoegdheden betalingsregelingenbeleid door het CJIB Het CJIB heeft drie bevoegdheden in het kader van het maatschappelijk verantwoord innen van boetes: het toestaan van betaling in termijnen van verkeersboetes, mogelijk sinds 2015 en wettelijk verankerd sinds 2018; beëindiging van de tenuitvoerlegging van geldboetes, die geen redelijk doel dienen en waarvoor een gratie […]

Lees meer...
Financiële effecten Omgevingswet voor omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten voeren taken uit voor zowel gemeenten als provincies op verschillende beleidsvelden die worden geraakt door de Omgevingswet. Het betreft de beleidsvelden Milieu, Bouwen, Ruimtelijke ordening, Water en Natuur. De financiële effecten van de Omgevingswet en nadere besluiten en regelingen zijn opgenomen in een landelijk ‘Integraal financieel beeld’. Dit landelijke beeld is opgesteld in opdracht […]

Lees meer...
Herijking rol en begroting provincie Gelderland

Gelderland ziet zich geconfronteerd met fors lagere inkomsten en grote maatschappelijke opgaven. Daarom gaat de provincie haar rollen en uitgaven voor alle beleidsvelden heroverwegen. Om beter inzicht te krijgen in mogelijke keuzes heeft Gelderland na een marktconsultatie Cebeon opdracht gegeven om de begroting integraal door te lichten en te vergelijken met die van 4 andere […]

Lees meer...
Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Cebeon samen met onderzoekscentrum Impuls (Radboudmc) en XpertiseZorg onderzoek gedaan om de maatschappelijke kosten en baten van een aantal veelbelovende aanpakken binnen de Brede aanpak in beeld te brengen. In samenspraak met deskundigen van gemeenten en andere (ervarings)deskundigen hebben we MKBA’s uitgewerkt voor de volgende aanpakken: Wonen […]

Lees meer...
Kwaliteitsborging voor het bouwen – financiële gevolgen voor gemeenten

Met de beoogde invoering van de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) gaan taken van gemeenten over naar marktpartijen. Onder de Wkb zorgen private kwaliteitsborgers voor de bouwtechnische toetsing van bouwplannen en de bouwtechnische controle gedurende de bouw. Gemeenten zullen alleen registratie- en controletaken uitvoeren met betrekking tot de bouwtechnische aspecten. Deze taken richten zich […]

Lees meer...
Evaluatie brede regeling Combinatiefuncties

Gemeenten zetten combinatiefunctonarissen in om sport of cultuur te verbinden met onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Hiervoor stelt het Rijk cofinanciering ter beschikking in een decentralisatie-uitkering: de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Deze regeling bekostigt ruim 3600 fte’s en kent een looptijd tot en met 2022. Cebeon heeft de BRC geëvalueerd in samenwerking met Regioplan. […]

Lees meer...
Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij: financiële consequenties voor de staat

Het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering bevat de mogelijkheid om vorderingen tot schadevergoeding in een procedure in het strafrecht te behandelen. Het gaat dan om complexe vorderingen bij schadevergoedingen van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf. Op dit moment behandelt een strafrechter een civiele vordering van de benadeelde partij niet, als hij oordeelt dat dit […]

Lees meer...
Wat zijn de gevolgen van groeiambities voor de financiële positie voor uw gemeente?

Nederland heeft een bouwopgave van ongeveer een miljoen woningen tot 2030. Veel gemeenten willen een bijdrage leveren aan het verminderen van het woningtekort. Daarbij spelen vragen welke gevolgen deze groeiambities hebben voor de financiële positie en het voorzieningenniveau van de gemeente. Momenteel ondersteunt Cebeon meerdere gemeenten met dergelijke vragen. Groeiplannen kunnen zich in verschillende toekomstscenario’s […]

Lees meer...
Kosten en bereik van het waarschuwings- en alarmeringssysteem

Er zijn in Nederland op dit moment twee landelijke systemen die worden ingezet als crisiscommunicatiemiddel: de sirene en NL-Alert. De sirene heet ook wel het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) en is sinds 1998 in gebruik. De drempel om de sirene in te zetten is hoog. In veel gevallen is geen sprake van een levensbedreigende situatie. […]

Lees meer...
Herijking Provinciefonds

Cebeon heeft de aanbesteding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewonnen voor de herijking van de verdeling van het provinciefonds. Bij de verdeling van de 2,6 miljard euro via dit fonds dient zo goed  mogelijk rekening te worden gehouden met de uiteenlopende omstandigheden waaronder provincies hun (wettelijke) taken moeten uitvoeren. Dit gebeurt door de verdeelmodellen te […]

Lees meer...

Volgende resultaten