Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Voor de gemeente Oegstgeest evalueerden wij samen met Regioplan het participatieproces gericht op herinrichting van de Klinkenbergerplas.  Dit  participatieproces  was  een nieuwe  werkwijze  voor  de  gemeente. Het was een  intensief traject waarin   met   omwonenden,   belanghebbenden   en   (andere)   gebruikers uitgangspunten zijn opgesteld  voor  herinrichting  van  de  Klinkenbergerplas.  Tijdens  dit  proces  konden  deelnemers  ideeën indienen en  meedenken […]

Lees meer...
Toegankelijkheid van stemlokalen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de bekrachtiging van het VN-verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap. De huidige Kieswet bepaalt dat een kwart van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Er is een amendement aangenomen dat beoogt om alle stemlokalen voor kiezers toegankelijk te maken. Als gevolg van […]

Lees meer...
Besteding middelen terugdringen onderwijsachterstanden in het primair en voortgezet onderwijs

Om onderwijsachterstanden terug te dringen en leerlingen gelijke kansen te bieden, verstrekt het ministerie van OCW aan scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) extra middelen. Deze achterstandsmiddelen – de gewichtenregeling en de impulsregeling in het po en de leerplusregeling in het vo – zijn onderdeel van de lumpsumfinanciering aan scholen. […]

Lees meer...
Ervaringen met de financiële regelingen ‘Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen’

De Commissie-Samson onderzocht in 2010-2012 het seksueel misbruik van minderjarigen die,  op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst. Op basis van dit onderzoek zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen vanaf 1945. Het betreft: het Statuut voor de buitengerechtelijke […]

Lees meer...
Nieuwe clusterindeling gemeentefonds

Met ingang van 2017 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vernieuwd. Cebeon stemt in opdracht van het ministerie van BZK de algemene uitkering van het gemeentefonds af op de nieuwe taakvelden die hiermee in werking zijn getreden. Tevens zal de Integratie Uitkeringen Sociaal Domein in de nieuwe, gekantelde clusterindeling van het gemeentefonds worden ingevoegd. […]

Lees meer...
Ontwikkeling ramingsfunctie Amsterdam

Cebeon ontwikkelt de ramingsfunctie ter versterking van het financiële beheer in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam. De ramingsfunctie biedt het gemeentebestuur: een objectief referentiekader (‘spiegel’) voor eigen uitgaven en prestaties een stevig houvast bij begroten en budgetteren, zowel voor de gemeente als geheel als voor afzonderlijke stadsdelen, wijken en (onderdelen van) programma’s Vooruitlopend op […]

Lees meer...
Herziening financiële verhoudingen

onderzoek naar de herziening van de financiële verhouding tussen rijksoverheid, gemeenten en regio’s

Lees meer...
Rekenkamer Schagen: budgetrecht en Slot Schagen

Regioplan en Cebeon hebben de Rekenkamercommissie Schagen ondersteund bij twee onderzoeken: een onderzoek naar het budgetrecht van de gemeenteraad en een onderzoek naar Slot Schagen. De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van […]

Lees meer...
Verklaring afwijking referentiebudgetten Amsterdam Onderwijshuisvesting en Openbare Ruimte

De gemeente Amsterdam werkt aan de ramingsfunctie om de lasten van programmaonderdelen geobjectiveerd te kunnen begroten, o.a. door vergelijking met referentiegemeenten. Door in de vergelijking expliciet de Amsterdamse structuur mee te wegen wordt een platte vergelijking op alleen geld of fte’s voorkomen. Dit inzicht, inclusief een verklaring van de verschillen, biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid […]

Lees meer...
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief

“Gemeenten houden 1,2 miljard euro over op Jeugd en Wmo” concludeert het CBS op basis van door gemeenten aangeleverde Iv3-gegevens over 2015. De staatssecretaris stelt dat met gemeenten voortaan een ander gesprek wordt gevoerd en de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de besteding van deze ‘overschotten’. Diverse gemeenten, zowel met overschotten als met tekorten, […]

Lees meer...

Volgende resultaten