Vacature: Junior beleidsonderzoeker (kwantitatief, financieel)

Cebeon is ter versterking van het team op zoek naar een junior beleidsonderzoeker voor 30 tot 40 uur per week. kernwoorden: beleidsonderzoeker, starter, kwantitatief, financieel, maatschappelijke vraagstukken, economie Functie-inhoud Als junior onderzoeker werk je in verschillende teamsamenstellingen (2-3 onderzoekers) aan onderzoeksprojecten over actuele maatschappelijke vraagstukken. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met (financiële) dataverzameling, -bewerking en […]

Lees meer...
Besteding middelen terugdringen onderwijsachterstanden in het primair en voortgezet onderwijs

Om onderwijsachterstanden terug te dringen en leerlingen gelijke kansen te bieden, verstrekt het ministerie van OCW aan scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) extra middelen. Deze achterstandsmiddelen – de gewichtenregeling en de impulsregeling in het po en de leerplusregeling in het vo – zijn onderdeel van de lumpsumfinanciering aan scholen. […]

Lees meer...
Ervaringen met de financiële regelingen ‘Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen’

De Commissie-Samson onderzocht in 2010-2012 het seksueel misbruik van minderjarigen die,  op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst. Op basis van dit onderzoek zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen vanaf 1945. Het betreft: het Statuut voor de buitengerechtelijke […]

Lees meer...
Nieuwe clusterindeling gemeentefonds

Met ingang van 2017 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vernieuwd. Cebeon stemt in opdracht van het ministerie van BZK de algemene uitkering van het gemeentefonds af op de nieuwe taakvelden die hiermee in werking zijn getreden. Tevens zal de Integratie Uitkeringen Sociaal Domein in de nieuwe, gekantelde clusterindeling van het gemeentefonds worden ingevoegd. […]

Lees meer...
Ontwikkeling ramingsfunctie Amsterdam

Cebeon ontwikkelt de ramingsfunctie ter versterking van het financiële beheer in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam. De ramingsfunctie biedt het gemeentebestuur: een objectief referentiekader (‘spiegel’) voor eigen uitgaven en prestaties een stevig houvast bij begroten en budgetteren, zowel voor de gemeente als geheel als voor afzonderlijke stadsdelen, wijken en (onderdelen van) programma’s Vooruitlopend op […]

Lees meer...
Herziening financiële verhoudingen

onderzoek naar de herziening van de financiële verhouding tussen rijksoverheid, gemeenten en regio’s

Lees meer...
Rekenkamer Schagen: budgetrecht en Slot Schagen

Regioplan en Cebeon hebben de Rekenkamercommissie Schagen ondersteund bij twee onderzoeken: een onderzoek naar het budgetrecht van de gemeenteraad en een onderzoek naar Slot Schagen. De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van […]

Lees meer...
Verklaring afwijking referentiebudgetten Amsterdam Onderwijshuisvesting en Openbare Ruimte

De gemeente Amsterdam werkt aan de ramingsfunctie om de lasten van programmaonderdelen geobjectiveerd te kunnen begroten, o.a. door vergelijking met referentiegemeenten. Door in de vergelijking expliciet de Amsterdamse structuur mee te wegen wordt een platte vergelijking op alleen geld of fte’s voorkomen. Dit inzicht, inclusief een verklaring van de verschillen, biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid […]

Lees meer...
Onderzoek stelt overschotten sociaal domein in ander (toekomst)perspectief

“Gemeenten houden 1,2 miljard euro over op Jeugd en Wmo” concludeert het CBS op basis van door gemeenten aangeleverde Iv3-gegevens over 2015. De staatssecretaris stelt dat met gemeenten voortaan een ander gesprek wordt gevoerd en de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de besteding van deze ‘overschotten’. Diverse gemeenten, zowel met overschotten als met tekorten, […]

Lees meer...
Zicht op cliëntervaringen jeugdhulp

Voor het eerst sinds de decentralisatie van de jeugdzorg hebben gemeenten in 2016 onderzoek gedaan naar cliëntervaringen. Ruim een derde van de gemeenten heeft hiervoor gebruik gemaakt van een standaardvragenlijst. De uitkomsten van de cliëntraadplegingen zijn aangeleverd bij het ministerie van VWS. Op verzoek van VWS heeft Cebeon deze cijfers op een eenduidige manier verwerkt […]

Lees meer...

Volgende resultaten