Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s

De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – zorgt voor veiligheidsregio’s voor een taakverandering op het gebied van risicobeheersing. Cebeon is door Brandweer Nederland gevraagd de effecten van deze taakverandering in beeld te brengen. In dit onderzoek zijn voor het eerst de huidige kosten van risicobeheersingsproducten van veiligheidsregio’s […]

Lees meer...
Gemeenten in de knel

Het onderzoek laat zien dat de druk op de financiële positie van steeds meer gemeenten toeneemt. Dit leidt tot een sluipende uitholling van het gemeentelijke voorzieningenniveau. Deze situatie heeft er toe geleid dat gemeenten minder zijn gaan investeren, de OZB-tarieven hebben verhoogd en zijn ingeteerd op hun reserves. Investeringen in nieuwe opgaven (woningbouw, klimaat, energie) […]

Lees meer...
Nulmeting Omgevingswet

Eén van de bouwstenen van de financiële effecten van de Omgevingswet vormt het onderzoek naar de lasten onder de huidige wetgeving van die taken, die straks onder het nieuwe omgevingsrecht zullen vallen. Het omgevingsrecht bestaat uit de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Cebeon heeft hier onderzoek naar gedaan in opdracht van het Rijk […]

Lees meer...
Arbeidsmarkt sociaal domein

grootschalig onderzoek Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS overkoepelende vraagstukken verkennen. De arbeidsmarkt is bekeken vanuit de rol van gemeenten als opdrachtgever en vanuit de rol van […]

Lees meer...

Vorige resultaten