Gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio’s 2017

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een (bij wet verplichte) gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Dit betreft de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Het ministerie van Justitie & Veiligheid verstrekt veiligheidsregio’s een bijdrage in de financiering van de kosten. Dit is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Hiernaast ontvangen veiligheidsregio’s in beperkte mate inkomsten voor het verrichten van dienstverlening aan bedrijven en burgers. Voor het overige zijn ze afhankelijk van middelen van gemeenten. Gemeenten ontvangen in het gemeentefonds van oudsher middelen voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Gemeentefondsmiddelen zijn echter naar eigen inzicht te besteden.

De gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio’s zijn door Cebeon geïnventariseerd op basis van begroting 2017 en eventuele actualisaties in de primitieve begrotingen 2018. Het betreft de bijdragen voor alle taken van de veiligheidsregio’s zoals hierboven is vermeld, ook als een deel van de taken bij een andere organisatie is belegd (bijvoorbeeld de GGD). Er is gecorrigeerd voor bijdragen van extra taken die bepaalde veiligheidsregio’s uitvoeren die buiten de reikwijdte van art.8 Wvr vallen, zoals ambulancezorg, publieke gezondheidszorg (o.a. infectieziektebestrijding) en veiligheidshuizen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite