Bandbreedtemeting gemeentelijke leges reisdocumenten

De bandbreedtemeting heeft tot doel te bepalen welke kosten de gemeenten moeten maken bij het afhandelen van aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten. Voor de meting is de wet- en regelgeving het uitgangspunt. De handelingen die hieruit voortvloeien zijn uitgewerkt in een procesbeschrijving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is met de gemeenten overeen gekomen dat er een zogenaamde bandbreedtemeting dient plaats te vinden aan de hand waarvan opnieuw de maximale hoogte van de leges kan worden bepaald die de gemeenten kunnen rekenen voor een reisdocument. De reden van de meting is de invoering van de generatie elektronische reisdocumenten en meer in het bijzonder de opname van vingerafdrukken. In het kader van de voorbereidingen is aandacht besteed aan de selectie van steekproefgemeenten (o.a. voldoende spreiding over de inwoner grootteklassen) en het vooraf vaststellen van de input voor de feitelijke metingen (definitief draaiboek tijdmeting en definitief overzicht relevante kostencomponenten). Deze voorbereidende werkzaamheden zijn telkens afgerond met instemming van zowel de opdrachtgever als de NVVB.Vervolgens zijn de tijdmetingen en kostenmetingen bij de geselecteerde gemeenten verricht, zijn de meetgegevens verwerkt en geanalyseerd en in de voorliggende rapportage verwerkt. De uitkomsten zijn in oktober 2010 gepresenteerd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite