Actualisering kostenonderzoek verstrekking reisdocumenten in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt reisdocumenten aan Nederlanders die zich in het buitenland bevinden. BZ verstrekt jaarlijks circa 160.000 reisdocumenten aan niet-ingezetenen en incidenteel aan ingezetenen die in het buitenland een paspoort aanvragen. Cebeon heeft onderzoek verricht naar de kosten die BZ maakt bij het verstrekken van reisdocumenten in het buitenland.

De aanleiding voor het onderzoek is het streven naar kostendekkende consulaire tarieven.
De budgettaire noodzaak alle kostenposten op de BZ-begroting onder de loep te nemen, heeft ertoe geleid dat ook de hoogte van de leges van reisdocumenten die op de posten in het buitenland worden verstrekt nader moesten worden bezien. De tarieven worden elk jaar vastgelegd in het Besluit Paspoortgelden, waarbij er verschil wordt gemaakt tussen afgifte door gemeenten en door Buitenlandse Zaken.

Het bestuursorgaan dat reisdocumenten verstrekt mag de hiervoor gemaakte kosten doorberekenen aan de aanvrager van deze documenten; kostendekkendheid is uitgangspunt. De maximumtarieven die gemeenten voor reisdocumenten mogen vragen, worden door de minister van BZK vastgesteld op basis van periodieke onderzoeken naar de kosten die gemeenten maken. Voor reisdocumenten die aan Nederlanders in het buitenland worden uitgegeven, gelden iets hogere tarieven, maar onduidelijk is in hoeverre deze voor BZ kostendekkend zijn.

Het betreft een kostenmeting en een tijdmeting.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite