Kwaliteitsborging voor het bouwen

Met het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ vervalt de toetsing aan het bouwbesluit als gemeentelijke taak. Het wetsvoorstel heeft echter ook invloed op taken die bij gemeenten achterblijven en veranderen. Eerdere onderzoeken besteden volgens de VNG te weinig aandacht aan deze gemeentelijke taken en de kosten die daarmee samenhangen. Om bestuurlijke afspraken te kunnen maken is een verdiepend inzicht gewenst en dat begint met een gedeeld beeld van de huidige (financiële) praktijk van gemeenten: de werkelijke kosten en mogelijke baten.
Cebeon heeft – in samenwerking met OLO-coaches – onderzoek gedaan om dit inzicht te leveren. Tevens wordt hiermee de basis gelegd om in het vervolg (ook richting de Omgevingswet) de vinger aan de pols te houden en (bestuurlijk) bij te sturen.

Bij de start is onderzocht welke gemeentelijke taken door het wetsvoorstel worden geraakt. Hiervoor is samengewerkt met vaste samenwerkingspartners als OLO-coaches en Bont Consult in zogenaamde impactanalyses. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar de impact voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving en de baten uit leges. Tevens zijn de gemeentelijke lasten en baten inzichtelijk gemaakt door middel van een grondige analyse van de financiële administraties van steekproefgemeenten. Op basis van deze inzichten zijn interviews gevoerd met financieel en inhoudelijk deskundigen bij 30 steekproefgemeenten over de (financiële) effecten van het wetsvoorstel. De uitkomsten zijn vervolgens vertaald naar een landelijk beeld.

Het onderzoek is begeleid door het ministerie van BZK en VNG. De rapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer en is onderdeel van de stelselherziening Omgevingsrecht.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite