Kengetallen externe veiligheid

Sinds begin 2018 loopt er in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cebeon en wordt begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG.

Bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden momenteel bekostigd met programmatische middelen, de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Momenteel wordt gewerkt aan afspraken over de structurele financiering en dit onderzoek levert daar een belangrijke bijdrage aan. Deze taken worden voor een belangrijk deel uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, in opdracht van provincies en gemeenten in hun rol als bevoegd gezag. Voor het bevoegd gezag is een herkenbaar en gedetailleerd beeld nodig van de kosten voor de wettelijke en bovenwettelijke EV-taken die worden uitgevoerd.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de vraag hoeveel tijd en kosten de bevoegd gezagen en hun uitvoerende diensten besteden aan diverse taken op het gebied van lokale externe veiligheid. Onderzocht worden de externe veiligheidstaken op gebied van het Bevi, Bevt, Bevb en Basisnet, met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving, het ruimtelijk spoor en routering gevaarlijke stoffen. Ook het onderhoud van EV (GIS)data valt hieronder, omdat actuele data essentieel zijn om wettelijke taken uit te voeren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite