Rekenkamer Schagen: budgetrecht en Slot Schagen

Regioplan en Cebeon hebben de Rekenkamercommissie Schagen ondersteund bij twee onderzoeken: een onderzoek naar het budgetrecht van de gemeenteraad en een onderzoek naar Slot Schagen.

De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in een sporthal en de aanleg van een voetpad in de duinen. Het onderzoek heeft zicht gericht naar het handelen van het College bij deze casussen binnen de financiële en juridische kaders (zowel landelijke als lokale regelgeving en P&C documenten).

Zo’n twintig jaar geleden is in Schagen de ruïne van het Slot Schagen opgeknapt. Het slot biedt ruimte voor diverse sociaal en culturele activiteiten, alsook bepaalde commerciële activiteiten. De exploitatie ervan is in de loop der tijd op grotere afstand van de gemeente komen te staan en is uitgemond in een crisis. In 2014 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de exploitatie van Slot Schagen met de eigenaar en de huurder van de Ridderzaal. In het onderzoek is de naleving van deze afspraken onderzocht.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite