Nieuwe clusterindeling gemeentefonds

Met ingang van 2017 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vernieuwd. Cebeon stemt in opdracht van het ministerie van BZK de algemene uitkering van het gemeentefonds af op de nieuwe taakvelden die hiermee in werking zijn getreden.
Tevens zal de Integratie Uitkeringen Sociaal Domein in de nieuwe, gekantelde clusterindeling van het gemeentefonds worden ingevoegd.

De uitkomsten worden gebruikt om het periodiek onderhoudsrapport van het gemeentefonds 2018 op te stellen. Daarin wordt nagegaan of de verdeling in het gemeentefonds nog in voldoende mate aansluit bij de feitelijke uitgavenpatronen van gemeenten. Deze rapportage verschijnt jaarlijks als bijlage bij de Rijksbegroting van het gemeentefonds.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite